ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Umowa o roboty budowlane

 

  Poniżej przedstawiamy wzór umowy o roboty budowlane dla osób, które chcą powierzyć całość prac budowlanych jednemu wykonawcy.

 

 

 

 

 

Umowa o roboty budowlane

 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

…………………………………………………….zamieszkałym w ……………………………..,  przy ul. ………………………………………………………….……. zwanym dalej Inwestorem

a

………………………………………………………. z siedzibą w………...…………………, przy ul…………………………………...………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS………………….…..,NIP……………………………,REGON ……………………..……., reprezentowaną przez …………………………………………………..zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, a łącznie zwanymi Stronami.

 

 

&1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych polegających na wybudowaniu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr. ………………, położonej w …………………, przy ul. ………………………………. zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę z dnia …………………….… nr……………….. wydanym przez ………………………………..
 2. Szczegółowy zakres prac objętych umową oraz harmonogram ich realizacji,  określa "Załącznik" (należy dołączyć odpowiedni załącznik) do niniejszej umowy.

 

&2

PODWYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania następujących robót budowalnych:
 2. Pozostały zakres robót wykonawca powierzy zatrudnionym przez niego podwykonawcom: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. W sytuacji zamiaru powierzenia podwykonawcom wykonania robót innych niż te, które zostały wymienione w &2 pkt 2 umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Inwestora. Jeżeli Inwestor, w terminie ………. dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umów z podwykonawcami, nie zgłosi w formie pisemnej sprzeciwu bądź żadnych zastrzeżeń uważa się, że została wyrażona zgoda na zawarcie takich umów.

 

&3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 1. Inwestor zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej,  która będzie stanowiła podstawę zleconych robót, w terminie do dnia ………………

            Na dokumentację składać się będą:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • oświadczenia odpowiednich jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii,           wody, gazu, odbioru ścieków oraz mówiących o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, a także dróg publicznych
 • dziennik budowy z pieczątkami odpowiednich organów.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją i zgłoszenia ewentualnych poprawek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia jej odbioru.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych robót zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową. Gdyby zaistniała konieczność dokonania zmian w zatwierdzonym projekcie, bądź wykonania dodatkowych robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inwestora, kierownika budowy, a także inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie odstępstwa od projektu wymagać będą zgody Inwestora oraz dopełnienia formalności zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przy czym nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 4 luty 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

&4

UDOSTĘPNIENIE TERENU BUDOWY

 1. Inwestor zobowiązuje się udostępnić plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej, a także miejsce składowania gruzu i innych odpadów, w terminie do dnia ................................... na podstawie protokołu przekazania.
 2. Od momentu przekazania placu budowy do czasu podpisania końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego robót budowlanych Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy oraz znajdujących się na nim urządzeń i materiałów, a także wykonanych już prac m.in. przed niekorzystnym wpływem warunków pogodowych. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualną polisę OC nr …………................, wystawioną przez………………………………………………………

 

&5

WYNAGRODZENIE

 1. Podstawą wyliczenia wynagrodzenia jest kosztorys sporządzony przez Wykonawcę i przyjęty przez strony, obejmujący robociznę i materiały, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
 2. W dniu podpisania umowy Inwestor wypłaci Wykonawcy zaliczkę na zakup materiałów w kwocie ……………….. zł (słownie  …………………………………….......). Powyższa zaliczka zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z pkt 1 &6.
 3. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktur częściowych, po wykonaniu danego etapu zadań inwestycyjnych i ich odbiorze zatwierdzonym odpowiednim protokołem przez przedstawicieli Stron, w terminie ……………..……………………. od doręczenia  przez Wykonawcę faktury.
 4. Wynagrodzenie zostanie przelane na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze.
 5. Wykonawca może żądać podwyższenia ustalonego wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nieujętych w kosztorysie stanowiącym "Załącznik" (należy dołaczyć odpowiedni załącznik) do niniejszej umowy. Inwestor zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wykonanie takich prac powinno zostać każdorazowo potwierdzone pisemnym aneksem do umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli prace dodatkowe wykona bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
 6. Powyższe postanowienie nie dotyczy robót nieujętych w kosztorysie, będącym "Załącznikiem" niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem, za które Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

 

 

&6

KIEROWNIK BUDOWY I INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

 1. Funkcję kierownika budowy będzie pełnił Pan ……………………………….……………, zatrudniony przez Wykonawcę, posiadający uprawnienia budowlane pod nr ………..., dostępny pod numerem telefonu:  ……….……………………………..
 2. Funkcję inspektora nadzoru będzie pełnił Pan ……………………………………………, zatrudniony przez Inwestora, posiadający uprawnienia budowlane pod nr ……………, dostępny pod numerem telefonu:  ……………………………………...

 

&7

ODBIÓR ROBÓT

 1. O terminie odbioru częściowego Wykonawca powiadomi Inwestora na piśmie lub drogą elektroniczną. Odbiór poszczególnych etapów budowy następować będzie w obecności Wykonawcy, Inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie …………….. dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia danego etapu prac. W przypadku niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie którejkolwiek ze Stron zostanie ustalony dodatkowy termin odbioru.
 2. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru będą protokoły zdawczo-odbiorcze, podpisane przez Strony uczestniczące w odbiorze.
 3. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad wykonanych robót Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach, a także wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż ……………. dni. Do czasu całkowitego usunięcia wad Inwestor jest uprawniony do zatrzymania ……% wynagrodzenia za dany etap robót.

 

&8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych objętych umową, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, a także z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, jednocześnie przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm budowlanych oraz prowadzenia dokumentacji budowy przez kierownika budowy.
 2. Wykonawca powinien niezwłocznie poinformować Inwestora, jeżeli okaże się, że dokumentacja uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie robót albo nastąpią inne okoliczności, które mogą stanowić przeszkodę do prawidłowego wykonania robót.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zakupów materiałów budowlanych i dostarczania ich, we własnym zakresie, na teren budowy zgodnie z potrzebami wynikającymi z zapisów projektu, przy czym muszą być one uzgodnione z Inwestorem, a także kierownikiem budowy. Inwestor ma mieć zapewniony wgląd do faktur za dokonane zakupy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia zaplecza budowy poprzez dostarczenie odpowiednich na plac budowy: maszyn, urządzeń i narzędzi, niezbędnych do wykonania robót, a także pomieszczeń.
 5. Osoby wyznaczone przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie BHP PPOŻ, a także odpowiedni sprzęt i odzież ochronną.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.
 7. Za zapewnienie porządku na placu budowy, a także za sprzątniecie wszelkich nieczystości i odpadów, powstałych podczas wykonywania robót objętych umową, odpowiada Wykonawca.
 8. Przy odbiorze obiektu Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszystkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji budynku, również zastosowanych w nim materiałów i urządzeń, przede wszystkim instrukcję obsługi, protokoły odbiorcze instalacji i inne.

 

 

&9

KARY UMOWNE

 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót budowlanych w terminie …… dni od dnia przejęcia terenu budowy, zatwierdzonego protokołem oraz zakończyć w terminie ……………………. miesięcy od dnia potwierdzonego protokołem przejęcia terenu budowy, w oparciu o harmonogram prac, dołączony do niniejszej umowy, jako Załącznik nr 1.
 2. W sytuacji opóźnienia rozpoczęcia prac w terminie wskazanym & 9 pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie uiścić Zamawiającemu karę umowną w wysokości ................................. (słownie……………………………………………….…..…..) za każdy dzień zwłoki.
 3. W przypadku rozpoczęcia prac i niezakończenia ich w terminie wskazanym w &9 pkt 1, Wykonawca zobowiązany będzie Inwestorowi karę umowną w wysokości ………………………..(słownie…………………………………………….) za każdy dzień zwłoki.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak bardzo, iż prawdopodobne jest, że nie zakończy inwestycji w terminie przewidzianym w umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wynikające z winy Inwestora, szczególnie w przypadku nieudostępnienia we właściwym czasie miejsca wykonywania prac budowlanych bądź dokumentacji projektowej.
 6. W przypadku wykonania robót w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie Inwestor może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu inny termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Inwestor będzie mógł odstąpić od umowy i powierzyć dokończenie budowy innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
 7. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Inwestora, w sytuacji opóźnienia w zapłacie wymagalnej części wynagrodzenia o okres dłuższy niż ………………..dni
 8. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy jednej ze Stron, będzie ona zobowiązana do zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości ……………………………………. (słownie………………………………………………………………………………) zaś, jeżeli odstępującym będzie Inwestor, zobowiązany będzie on do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakupione już materiały.
 9. Obok kary umownej każda ze stron może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ograniczona jest do rzeczywistej straty, jaką poniesie strona.

 

&10

GWARANCJA I NAPRAWY

 1. Wykonawca udziela …………………miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace i zobowiązuje się w okresie objętym gwarancją do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad wykonanych robót, w terminie ……………… dni od otrzymania zgłoszenia. Gwarancją nie są objęte wady, powstałe na skutek normalnego użytkowania obiektu.
 2. W przypadku ujawnienia wad wykonanych prac Inwestor ma prawo żądać ich usunięcia. W tym celu zostanie ustalony odpowiedni termin w ramach, którego Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego czasu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąć bądź nie da się dokonać naprawy w ustalonym terminie, Inwestor może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

 

&11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony wskazują następujące dane kontaktowe i adresy do korespondencji:

-Inwestor:…………………………………………………………………….……………...tel…………………………………@ …………………………….……………

-Wykonawca:...................................................................................tel …………………………………@...................................................................…………

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

 

 

…………………………………….....                                                                                                                                 ………………………………………

                   Inwestor                                                                                                                                                                           Wykonawca

 

 

 

 

 

 

 

 

08.03.2017    Monika Peza Biuro Nieruchomości PEZA

                        

Poprzedni wpis: Umowa o dzieło na montaż okien i drzwi

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)