ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Umowa o dzieło na montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych

Poniżej przedstawiamy wzór umowy na montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych.

 

 

 

Umowa o dzieło na montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych

 

 

 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

…………………………………………………….zamieszkałym w ……………………………..,  przy ul. ………………………………………………………….……. zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………. z siedzibą w………...…………………, przy ul…………………………………...………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS………………….…..,NIP……………………………,REGON ……………………..……., reprezentowaną przez …………………………………………………..zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, a łącznie zwanymi Stronami.

 

&1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania instalacje wewnętrzne: grzewczą, zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji w budynku mieszkalnym położonym na działce nr …................ przy ul…………………………………………………………… w ………………………….
 2. Szczegółową specyfikację zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 

 

&2

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania umówionych prac instalacyjnych w terminie ……… dni od zawarcia niniejszej umowy i zakończenia prac instalacyjnych w terminie ………. dni od zawarcia umowy.
 2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pośrednictwem osób przez siebie wskazanych, gwarantując należyte wykonanie przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca może powierzyć wykonanie prac zleconych tylko osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonywania przedmiotu umowy.

 

&3

Obowiązki Zamawiającego

 1. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) udostępnienia budynku mieszkalnego Wykonawcy celem zrealizowania przedmiotu umowy, w terminie określonym w &2 ust. 1 i przekazania dokumentacji projektowej, dotyczącej przedmiotu umowy.

b) zapewnienia Wykonawcy możliwości poboru wody i energii elektrycznej, składowania śmieci, a także umożliwi korzystanie z zaplecza sanitarnego

c) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i wysokościach ustalonych w umowie.

 

&4

Wynagrodzenie

 1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione materiały i prace na łączną kwotę ………............ zł (słownie: …………………………………………………………….) brutto, zgodnie ze specyfikacją zamówienia zawartą w Załączniku nr 1.
 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie …… dni od podpisania niniejszej umowy zaliczkę w kwocie …………………. zł (słownie: ……………………...................) brutto, co stanowi …..% umówionego wynagrodzenia końcowego.
 3. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi w terminie ………… dni od zakończenia prac, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
 4. Strony postanawiają, iż dokumentem potwierdzającym zakończenie i przyjęcie prac przez Zamawiającego będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez Zamawiającego.

&5

Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, środki i sprzęt niezbędne do wykonania zamówienia, z wyjątkiem ……………………………………………………….., które zostaną dostarczone przez Zamawiającego.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy, z należytą starannością, aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz do uporządkowania miejsca wykonywania prac i usunięcia odpadów powstałych w wyniku wykonywania umowy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac terminowo i bez usterek.
 4. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad wykonanych prac Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż ………… dni. Do czasu usunięcia wad Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania ……. % wynagrodzenia wskazanego w & 4 ust. 3.
 5. Wraz z odbiorem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji dostarczonych materiałów i urządzeń, w szczególności instrukcje obsługi i karty gwarancyjne.
 6. Za nadzór nad wykonaniem robót, dokonaniem ich odbioru oraz spisanie protokołów odbioru odpowiedzialni będą:
 1. ze strony Zamawiającego: …………………………………………………
 2. ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………

 

&6

Kary umowne

 1. W przypadku opóźnienia, bez uzasadnionej przyczyny, w wykonaniu niniejszej umowy przez Wykonawcę Strony ustalają karę umowną w wysokości … % łącznego wynagrodzenia wskazanego w & 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.
 2. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się, bez uzasadnionej przyczyny, z rozpoczęciem prac o ….. dni.
 3. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się, bez uzasadnionej przyczyny, z wykonaniem prac o ….dni.
 4. W przypadku wykonywania prac w sposób sprzeczny z niniejszą umową bądź wadliwie Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania prac i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedniego terminu.
 5. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i powierzenia dokończenia prac innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
 6. Zastrzeżone kary umowne nie wykluczają możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

 

&7

Gwarancja Wykonawcy

 1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy udziela:
 1. …………. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace.
 1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad materiałów lub prac instalacyjnych Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także gdy wady nie dadzą się usunąć lub nie da się dokonać naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.
 2. W sytuacji ujawnienia wad materiałów lub prac instalacyjnych okres gwarancji biegnie na nowo od dnia odbioru prac naprawczych.

 

&8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony wskazują następujące dane kontaktowe i adresy do korespondencji:

- Zamawiający: ...…………………………………………………………….……………... tel …………………………………@ …………………………………………….……………

- Wykonawca: …………………………………………………………………….…………. tel …………………………………@...................................................................…………

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………………………………….....                                                                                                                                                                ………………………………………

                Zamawiający                                                                                                                                                                                                     Wykonawca

 

 

 

Do umowy należy dołączyć Załącznik nr 1, zawierający uzgodnione przez obie Strony zestawienie wszystkich elementów zamawianej instalacji, a także ceny materiałów i kwoty za robociznę.

 

 

 

DO DRUKU – Umowa o dzieło na montaż instalacji

 

 

 

17.09.2017    Monika Peza Biuro Nieruchomości PEZA

 

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)