ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

16-400 Suwałki, ul. Bałtycka12A

Umowa o dzieło na montaż okien i drzwi

 

Biuro Nieruchomości PEZA

Poniżej przedstawiamy wzór umowy dla osób, które zamawiają łącznie dostawę z montażem okien, drzwi lub bramy garażowej

 

 

 

Umowa o dzieło na montaż okien i drzwi

 

 

Zawarta w dniu ………………… pomiędzy:

…………………………………………………….zamieszkałym w ……………………………..,  przy ul. ………………………………………………………….……. zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………. z siedzibą w………...…………………, przy ul…………………………………...………….. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS………………….…..,NIP……………………………,REGON ……………………..……., reprezentowaną przez …………………………………………………..zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, a łącznie zwanymi Stronami.

 

 

&1

Przedmiot Umowy

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostawy i montażu ….. sztuk okien wraz z parapetami zewnętrznymi i ….. sztuk drzwi zewnętrznych w budynku mieszkalnym, położonym na działce nr …………………………., przy ul. ……………………. w ………………………….
 2. Zakres prac obejmuje:
 1. Wykonanie projektu i pomiarów otworów okiennych i drzwiowych zaakceptowanego przez Zamawiającego,
 2. dostawę okien, drzwi i parapetów zewnętrznych zgodnie ze specyfikacją zamówienia,
 3. przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 4. ciepły montaż, wraz z regulacją, okien, drzwi oraz parapetów na podstawie uzgodnionej podczas pomiaru techniki i z użyciem materiałów wykazanych w specyfikacji zamówienia,
 5. obróbki tynkarskie otworów okiennych i drzwiowych po zakończonym montażu,
 6. uprzątnięcie miejsca wykonywania robót, poprzez usunięcie resztek gruzu i tynku,
 7. sporządzenie protokołu odbioru wykonania robót i przedstawienie go do akceptacji Zamawiającemu.
 1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia określona została w Załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

 

&2

Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć objęte zamówieniem okna, drzwi i parapety na miejsce montażu w terminie………………… tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy i wpłaty zaliczki, o której mowa w &4 pkt 2.
 2. Wykonawca będzie dokonywał montażu okien, drzwi sukcesywnie, w dniu ich dostarczenia na miejsce montażu. W sytuacji, gdy nie będzie możliwe zamontowanie wszystkich dostarczonych w danym dniu okien lub drzwi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zabezpieczenie i przechowanie niezamontowanych okien lub drzwi aż do momentu ich zamontowania.
 3. Ostateczny termin realizacji zamówienia w zakresie prac montażowych Strony ustalają na …………………. tygodni, czyli do dnia ………………..
 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich materiałów, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

&3

Obowiązki Zamawiającego

 

      1. Zamawiający zobowiązuje się do:

 1. udostępnienia budynku mieszkalnego Wykonawcy celem zrealizowania przedmiotu umowy, w terminie określonym w niniejszej umowie,
 2. zapewnienia Wykonawcy możliwości poboru wody i energii elektrycznej, składowania śmieci, a także umożliwi korzystanie z zaplecza sanitarnego
 3. zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminach i wysokościach ustalonych w umowie.

 

&4

Wynagrodzenie

 1. Strony ustalają wynagrodzenie za zamówione materiały i prace na łączną kwotę ………………………. zł (słownie……………………………………………………………) brutto, zgodnie ze specyfikacją zamówienia zawartą w Załączniku nr 1.
 2. W dniu podpisania umowy Zamawiający wypłaca Wykonawcy zaliczkę w kwocie ………………………………zł (słownie …………………………………………………….), co stanowi …..% wynagrodzenia, a Wykonawca pisemnie potwierdza odbiór powyższej kwoty.
 3. Pozostała część wynagrodzenia zostanie przekazana w następujący sposób:
 1. kwotę ………………………zł (słownie …………………………………………………….), co stanowi ….% umówionego wynagrodzenia, w dniu dostarczenia okien, drzwi i parapetów na miejsce montażu, gotówką lub przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,
 2. kwotę ……………………..zł (słownie ……………………………………………………), co stanowi ….% umówionego wynagrodzenia, w terminie 7 dni od zakończenia montażu i zaprotokołowanego odbioru prac, na rachunek Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

 

&5

Odpowiedzialność Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac w terminie i bez usterek, zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa.
 2. Odbiór dostarczonych materiałów oraz wykonanych prac odbędzie się w obecności Wykonawcy i Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego,
 3. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad dostarczonych okien, drzwi lub parapetów Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin dostarczenia materiałów wolnych od wad. Do tego czasu Zamawiający ma prawo zatrzymać wynagrodzenie wskazane w &4 ust. 3 pkt a, w części odpowiadającej cenie wadliwych materiałów.
 4. Gdy zostaną stwierdzone w czasie odbioru wady prac montażowych, Strony zamieszczą w protokole zdawczo-odbiorczym informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz wskażą termin ich usunięcia przez Wykonawcę, nie dłuższy niż 14 dni. Do czasu usunięcia wad montażowych Zamawiający ma prawo zatrzymać ….% wynagrodzenia wskazanego w &4 ust. 3 pkt. b.
 5. W czasie odbioru prac montażowych Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji dostarczonych okien, drzwi i parapetów, a w szczególności instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi.
 6. Za nadzór nad wykonaniem robót, dokonaniem ich odbioru oraz spisanie protokołów odbioru odpowiedzialni będą:
 1. ze strony Zamawiającego: …………………………………………………
 2. ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………..

 

&6

Kary umowne

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej, jeżeli opóźnienie w realizacji harmonogramu robót wynikają z okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność.
 2. W przypadku opóźnienia w dostawie i montażu okien, drzwi i parapetów w stosunku do terminu wskazanego w & 2 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  …..% łącznego wynagrodzenia wskazanego w &4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
 3. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z dostawą okien, drzwi i parapetów o co najmniej 14 dni.
 4. Niezależnie od wskazanych wyżej kar umownych Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy Wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem prac montażowych o co najmniej 7 dni.
 5. W przypadku wykonywania prac montażowych w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania zgodnie z niniejszą umową i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin.
 6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy i powierzenia dokończenia prac innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy.
 7. Obowiązek zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

 

&7

Gwarancja Wykonawcy

 1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy udziela:
 1. …………. miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone okna, drzwi i parapety oraz
 2. …………. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano-montażowe.
 1. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad materiałów lub prac montażowych Zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także gdy wady nie dadzą się usunąć lub nie da się dokonać naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.

 

&8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Strony wskazują następujące dane kontaktowe i adresy do korespondencji:

- Zamawiający: ……………………………………………………………….……………... tel …………………………………@ …………………………………………….……………

- Wykonawca: …………………………………………………………………….…………. tel …………………………………@...................................................................…………

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

…………………………………….....                                                                                                                                                 ………………………………………

               Zamawiający                                                                                                                                                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Specyfikacja zamówienia – w tym dokumencie należy podać, uzgodnione przez Strony:

- wyliczenia wszystkich zamówionych okien, drzwi i parapetów - łącznie z uwzględnieniem ich wymiarów, marki, nazwy, typu, rodzaju okuć, klamek itp., a także ich szczególnych właściwości,

- elementy dodatkowe, np. moskitiery, rolety, progi drzwiowe itp.,

- materiały niezbędne do montażu, tj. kotwy, dyble, taśmy rozprężne, folie, pianki i inne materiały izolacyjne.

Należy uwzględnić także: ilość, ceny i kwoty za robociznę.

 

 

 

 

15.09.2017    Monika Peza Biuro Nieruchomości PEZA

Poprzedni wpis: Umowa o dzieło na montaż wewnętrznych instalacji sanitarnych

Kolejne wpisy:

SZYBKI KONTAKT:

ZADZWOŃ

tel. 513 377 300

Wyślij wiadomość

Adres:

ul.Bałtycka 12A,

16-400 Suwałki

 
Firma nasza współpracuje z największymi i najlepszymi, na rynku polskim, firmami pośrednictwa  kredytowego.

Nie marnuj swojego czasu.

Oszczędź pieniądze i nerwy.

Zadzwoń do nas lub napisz.

Bezpłatnie udzielimy porady i skutecznie pomożemy.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:-)